Dodatek D. Repozytorium i Jednostka Pracy w Django

Powiedzmy, że chcemy użyć Django zamiast SQLAlchemy i Flask. Jak wtedy wyglądałaby nasza aplikacja? Najpierw należałoby wybrać miejsce instalacji. Umieścimy ją w osobnym pakiecie obok naszego głównego kodu alokacji.

├── src
│  ├── allocation
│  │  ├── __init__.py
│  │  ├── adapters
│  │  │  ├── __init__.py
...
│  ├── djangoproject
│  │  ├── alloc
│  │  │  ├── __init__.py
│  │  │  ├── apps.py
│  │  │  ├── migrations
│  │  │  │  ├── 0001_initial.py
│  │  │  │  └── __init__.py
│  │  │  ├── models.py
│  │  │  └── views.py
│  │  ├── django_project
│  │  │  ├── __init__.py
│  │  │  ├── settings.py
│  │  │  ├── urls.py
│  │  │  └── wsgi.py
│  │  └── manage.py
│  └── setup.py
└── tests
  ├── conftest.py

Get Architektura aplikacji w Pythonie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.