Rozdział 1. Modelowanie domeny

W tym rozdziale pokazujemy, jak modelować procesy biznesowe za pomocą kodu w sposób zgodny z metodyką TDD. Wyjaśniamy, dlaczego modelowanie domeny jest istotne, oraz opisujemy kilka najważniejszych wzorców do takiego modelowania: Jednostkę, Obiekt Wartości oraz Usługę Domeny.

Na rysunku 1.1 znajduje się pusty schemat naszego wzorca Model Domeny. W tym rozdziale wypełnimy go krok po kroku, a w następnych rozdziałach dodamy otoczkę wokół niego. Jednak mimo rozbudowy, te podstawowe elementy powinny być zawsze obecne.

Obraz1381.PNG

Rysunek 1.1. Wstępna ilustracja naszego modelu domeny

Czym jest model domeny

We wstępie użyliśmy pojęcia ...

Get Architektura aplikacji w Pythonie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.