Rozdział 5. TDD na wysokich i niskich obrotach

Wprowadziliśmy warstwę usługową, aby zrealizować w niej pewne dodatkowe czynności z zakresu orkiestracji naszego programu. Ułatwiła nam ona wyraźne zdefiniowanie przypadków użycia i sposób wykonywania każdego z nich — czego potrzebujemy z repozytorium, jakie testy wstępne i testy bieżącego stanu powinniśmy wykonać oraz co zapisujemy na koniec.

Jednak w tej chwili wiele z naszych testów jednostkowych operuje na niższym poziomie, bezpośrednio na modelu. W tym rozdziale przedstawiamy zalety i wady przeniesienia ich do warstwy usługowej oraz dorzucamy garść ogólnych porad na temat testowania.

Harry mówi: zobaczenie piramidy testów w akcji było momentem przełomowym

Oto kilka słów Harry’ego:

Początkowo ...

Get Architektura aplikacji w Pythonie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.