Rozdział 8. Stosowanie architektury ewolucyjnej w praktyce

Przyjrzyjmy się w końcu etapom wymaganym do implementacji koncepcji związanych z architekturą ewolucyjną. Dotyczy to zarówno kwestii technicznych, jak i biznesowych, w tym należy brać pod uwagę również wpływ organizacji i zespołu. Sugerujemy także, gdzie rozpocząć i w jaki sposób dzielić się tymi koncepcjami.

Czynniki organizacyjne

Architektura oprogramowania ma zdumiewająco rozległy wpływ na różne czynniki, które zazwyczaj nie są ściśle powiązane z oprogramowaniem, takie jak wpływ zespołu czy ustalanie budżetu.

Zespoły zorganizowane wokół domen, a nie możliwości technicznych mają z perspektywy architektury ewolucyjnej kilka zalet i pewne wspólne cechy.

Zespoły przekrojowe

Zespoły domenocentryczne ...

Get Architektura ewolucyjna now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.