Rozdział 4. Sprzężenie architektury

Dyskusja na temat architektury często sprowadza się do kwestii sprzęgania: w jaki sposób jej poszczególne elementy łączą się ze sobą i jak na siebie wpływają? Wielu architektów piętnuje sprzęganie jako zło konieczne, trudno jednak tworzyć złożone oprogramowanie bez polegania na innych składnikach (oraz tworzenia połączeń z nimi). Architektura ewolucyjna koncentruje się na prawidłowym sposobie sprzęgania — określaniu wymiarów architektury, które powinny zostać ze sobą sprzężone w celu uzyskania jak największych korzyści przy minimalnych kosztach i wysiłku.

Modułowość

Zapoznajmy się najpierw z kilkoma powszechnie używanymi i nadużywanymi pojęciami z zakresu architektury oprogramowania. Na różnych platformach ...

Get Architektura ewolucyjna now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.