Zakończenie

Udało się! Dotarłeś do końca książki Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Wydanie IV. No, niezupełnie. Zanim się „wylogujemy”, chcielibyśmy spojrzeć wstecz, jak się tu dostaliśmy, przypomnieć sobie, czego nauczyliśmy się, czytając obecne wydanie książki, i zastanowić się, co dalej.

Wprowadzenie łuków do architektury informacji

Gdy ukazało się pierwsze wydanie tej książki, sieć WWW miała zaledwie kilka lat. Czytelnicy tamtego wydania należeli do pierwszego pokolenia osób, które musiały zmagać się z projektowaniem dla tego nowego medium. Ze względu na olbrzymie rozmiary sieci WWW, jej potencjał oraz radykalne sposoby publikowania i poruszania się w tej sieci potrzebne stały się nowe sposoby przystosowania ...

Get Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.