Rozdział 2. Definicja architektury informacji

Mówiąc o kamieniach, z których jest zbudowana katedra, nie mówimy niczego szczególnego o niej samej.

— Antoine de Saint-Exupéry

W tym rozdziale omawiamy następujące zagadnienia:

  • Robocza definicja (a może cztery różne definicje?) architektury informacji.
  • Dlaczego tak trudno wskazać jedną rzecz i powiedzieć: „To jest doskonała IA”?
  • Model skutecznego projektu IA.

Jeśli architektura informacji jest dla Ciebie nowością, to w tej chwili pewnie się zastanawiasz, o co w tym wszystkim chodzi. W tym rozdziale znajdziesz odpowiedzi, których szukasz! A jeżeli pracujesz w jednej z dziedzin projektowania UX (ang. user experience), to już od jakiegoś czasu możesz myśleć: „Czy architektura informacji nie dotyczy ...

Get Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.