Dlaczego powinno się przeczytać tę książkę?

Jeżeli ktoś przez jakiś czas zajmował się administrowaniem systemem, może zadać sobie takie pytanie. Istnieje na nie wiele odpowiedzi. Być może instynkt samozachowawczy jest podstawowym czynnikiem motywującym. Chciałoby się mieć pewność, że nie straci się efektów pracy, gdy dojdzie do awarii dysku. Być może przyzwoity system archiwizowania już funkcjonuje i po prostu chciałoby się go ulepszyć. Być może Czytelnik szuka jakichś nowych pomysłów, jak poradzić sobie z kolejnymi potrzebami związanymi z archiwizowaniem i odtwarzaniem. Poniżej zamieściłem kilka powodów, dla których według mnie warto przeczytać tę książkę.

Schadenfreude

Schadenfreude jest niemieckim słowem na określenie radości z niepowodzenia ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.