O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Znalezienie optymalnej metody archiwizowania

Używanie systemu bez kopii zapasowych można przyrównać do prowadzenia samochodu z prędkością 160 km/h po ruchliwej drodze dzień po wygaśnięciu polisy ubezpieczeniowej. Podobnie zastosowanie 3-węzłowego, intensywnie wykorzystywanego klastra na potrzeby mało istotnej aplikacji jest jak pełne ubezpieczenie wykupione dla 20-letniego samochodu. Tak jak polisy mają różne poziomy ubezpieczenia (na przykład kierowców rajdowych szczególnie dotyczą różnego typu uszkodzenia), tak różne metody archiwizowania zapewniają różne poziomy odtwarzania danych.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required