Archiwizowanie i odtwarzanie danych za pomocą narzędzia cpio

cpio jest narzędziem o dużych możliwościach. W przeciwieństwie do programu dump operuje na poziomie plików. Dlatego radzi sobie ze zmieniającymi się systemami plików trochę lepiej niż program dump. Jednak podczas archiwizowania plików narzędzie cpio modyfikuje ich czas dostępu (wartość atime). Choć narzędzie oferuje opcję resetującą wartość atime, powoduje ona zmianę wartości ctime. Jeśli nie używa się wersji GNU narzędzia cpio, jedną z jego największych zalet jest zgodność z różnymi systemami operacyjnymi. Ponadto program cpio wymaga określenia plików, które zostaną mu przekazane za pośrednictwem standardowego wejścia. Powoduje to, że program ten różni się trochę od innych narzędzi ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.