O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Archiwizowanie i odtwarzanie danych za pomocą narzędzia cpio

cpio jest narzędziem o dużych możliwościach. W przeciwieństwie do programu dump operuje na poziomie plików. Dlatego radzi sobie ze zmieniającymi się systemami plików trochę lepiej niż program dump. Jednak podczas archiwizowania plików narzędzie cpio modyfikuje ich czas dostępu (wartość atime). Choć narzędzie oferuje opcję resetującą wartość atime, powoduje ona zmianę wartości ctime. Jeśli nie używa się wersji GNU narzędzia cpio, jedną z jego największych zalet jest zgodność z różnymi systemami operacyjnymi. Ponadto program cpio wymaga określenia plików, które zostaną mu przekazane za pośrednictwem standardowego wejścia. Powoduje to, że program ten różni się trochę od innych narzędzi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required