O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zastosowanie narzędzia rsync

O narzędziu rsync należy myśleć jak o prostym poleceniu kopiującym dane między systemami. Choć pod względem składni narzędzie to najbardziej przypomina program rcp, w pewnym stopniu można je też przyrównać do polecenia copy systemu Windows. Jednakże narzędzie rsync to coś znacznie więcej niż tylko prosty program kopiujący, ponieważ dodano do niego następujące funkcje:

Kopiowanie dowiązań, urządzeń, właścicieli, grup i uprawnień

Oznacza to, że narzędzie rsync może poprawnie kopiować wszystko z miejsca źródłowego do docelowego, z uwzględnieniem specjalnych plików i wszystkich odpowiednich uprawnień. Narzędzie potrafi kopiować zarówno dowiązania twarde, jak i symboliczne.

Możliwość użycia dowolnej transparentnej zdalnej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required