Zastosowanie narzędzia rsync

O narzędziu rsync należy myśleć jak o prostym poleceniu kopiującym dane między systemami. Choć pod względem składni narzędzie to najbardziej przypomina program rcp, w pewnym stopniu można je też przyrównać do polecenia copy systemu Windows. Jednakże narzędzie rsync to coś znacznie więcej niż tylko prosty program kopiujący, ponieważ dodano do niego następujące funkcje:

Kopiowanie dowiązań, urządzeń, właścicieli, grup i uprawnień

Oznacza to, że narzędzie rsync może poprawnie kopiować wszystko z miejsca źródłowego do docelowego, z uwzględnieniem specjalnych plików i wszystkich odpowiednich uprawnień. Narzędzie potrafi kopiować zarówno dowiązania twarde, jak i symboliczne.

Możliwość użycia dowolnej transparentnej zdalnej ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.