O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Amanda

Celem tego rozdziału jest ogólny techniczny przegląd narzędzia Amanda. Po jego przeczytaniu Czytelnik powinien rozumieć działanie programu, czym program różni się od innych narzędzi archiwizujących i w jaki sposób może okazać się pomocny w spełnianiu wymagań dotyczących ochrony danych. Jednak w rozdziale Czytelnik nie jest przytłaczany technicznymi szczegółami, które mogłyby być ściśle związane z określoną konfiguracją lub procedurą archiwizacji. W rozdziale zamieszczono odnośniki do stron internetowych, na których można znaleźć aktualne i łatwe do wykonania instrukcje i szczegóły dotyczące wszystkiego, co trzeba wiedzieć na temat wdrażania narzędzia Amanda w środowisku produkcyjnym.

Podpowiedź

W tworzeniu niniejszego rozdziału ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required