Rozdział 4. Amanda

Celem tego rozdziału jest ogólny techniczny przegląd narzędzia Amanda. Po jego przeczytaniu Czytelnik powinien rozumieć działanie programu, czym program różni się od innych narzędzi archiwizujących i w jaki sposób może okazać się pomocny w spełnianiu wymagań dotyczących ochrony danych. Jednak w rozdziale Czytelnik nie jest przytłaczany technicznymi szczegółami, które mogłyby być ściśle związane z określoną konfiguracją lub procedurą archiwizacji. W rozdziale zamieszczono odnośniki do stron internetowych, na których można znaleźć aktualne i łatwe do wykonania instrukcje i szczegóły dotyczące wszystkiego, co trzeba wiedzieć na temat wdrażania narzędzia Amanda w środowisku produkcyjnym.

Podpowiedź

W tworzeniu niniejszego rozdziału ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.