Podsumowanie ważnych funkcji

Rozpocznijmy od krótkiego przeglądu architektury oprogramowania Amanda. Będzie to pomocne w zrozumieniu najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Amandy.

Architektura klient-serwer wykorzystująca niestandardowe narzędzia

Choć narzędzie Amanda zostało zaprojektowane do obsługi dużej liczby klientów i danych, jego instalowanie i zarządzanie nim jest dość proste. Prawda jest taka, że więcej czasu zajmie zamówienie pizzy niż skonfigurowanie serwera Amanda współpracującego z dwoma klientami linuksowymi i jednym z systemem Windows, a następnie rozpoczęcie testowej archiwizacji danych. Dokument dostępny pod adresem http://amanda.zmanda.com/quick-backup-setup.html zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.