O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Konfigurowanie narzędzia Amanda

Przyjrzyjmy się konfiguracji procesu archiwizacji realizowanego przez narzędzie Amanda. Dokładne instrukcje dotyczące instalowania i konfigurowania klienta i serwera Amanda zamieszczono pod adresem http://wiki.zmanda.com. Poniżej przedstawiono wytyczne konfiguracyjne. Preferowana metoda instalacji narzędzia Amanda polega na użyciu plików RPM dostępnych pod adresem http://www.zmanda.com. Jeśli jednak ktoś chciałby skompilować oprogramowanie za pomocą kodu źródłowego, w niniejszym podrozdziale znajdzie opis podstawowych procedur instalacji klienta i serwera.

Podpowiedź

Choć na komputerze może znajdować się zarówno klient, jak i serwer, nie ma potrzeby wykonywania dwóch procedur instalacyjnych. Instalacja serwera standardowo ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required