O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Archiwizowanie klientów za pośrednictwem protokołu NFS lub Samba

W porównaniu z tradycyjną metodą archiwizowania przy użyciu klienta Amanda zainstalowanego na komputerze, który ma być chroniony, archiwizowanie danych za pośrednictwem protokołu NFS (Network File System) lub Samba[16] oferuje kilka korzyści:

  • Nie trzeba na komputerze instalować i konfigurować oprogramowania klienta Amanda, aby był chroniony. Przez modyfikację plików znajdujących się na jednym komputerze można dodać więcej systemów do listy chronionych.

  • Klient Amanda może nie być dostępny dla określonego systemu operacyjnego. Metoda wykorzystująca protokół NFS lub Samba umożliwia zarchiwizowanie takiego systemu.

  • Zużywanych jest znacznie mniej zasobów procesora i pamięci chronionych komputerów. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required