O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Architektura oprogramowania Bacula

Narzędzie Bacula jest złożone z kilku współpracujących ze sobą komponentów, które w celu komunikowania się za pośrednictwem sieci używają gniazd TCP. Zastosowanie stosu protokołów TCP/IP w roli warstwy transportowej składników ma kluczowe znaczenie w filozofii projektowania narzędzia, ponieważ umożliwia wdrażanie komponentów na wielu lub pojedynczych komputerach (stosownie do możliwości lub dostępu do specjalistycznego sprzętu), a także zapewnia uniwersalną metodę dla poleceń wykonywanych między składnikami. W celu ochrony danych podczas transmisji protokół transportowy TCP można umieścić w standardowej warstwie szyfrującej TLS (Transport Layer Security). Warstwę tę bardziej szczegółowo omówiono w dalszej części ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required