Architektura oprogramowania Bacula

Narzędzie Bacula jest złożone z kilku współpracujących ze sobą komponentów, które w celu komunikowania się za pośrednictwem sieci używają gniazd TCP. Zastosowanie stosu protokołów TCP/IP w roli warstwy transportowej składników ma kluczowe znaczenie w filozofii projektowania narzędzia, ponieważ umożliwia wdrażanie komponentów na wielu lub pojedynczych komputerach (stosownie do możliwości lub dostępu do specjalistycznego sprzętu), a także zapewnia uniwersalną metodę dla poleceń wykonywanych między składnikami. W celu ochrony danych podczas transmisji protokół transportowy TCP można umieścić w standardowej warstwie szyfrującej TLS (Transport Layer Security). Warstwę tę bardziej szczegółowo omówiono w dalszej części ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.