Łatwość administrowania

Jeśli ktoś zarządza dość dużym systemem archiwizującym, cały czas są wykonywane niżej omówione czynności. Jak prosto jest je wykonać za pomocą produktu, którego użycie się rozważa?

Wykonywanie duplikatów woluminów na potrzeby przechowywania na zewnątrz firmy

Czynność ta umożliwia administratorowi sporządzanie kopii woluminów i przesyłanie ich poza obręb firmy (właściwie lepszą metodą jest składowanie na zewnątrz firmy oryginałów; przeprowadzanie na co dzień operacji odtwarzania przy użyciu kopii jest nieustannym weryfikowaniem procesu kopiowania; niestety, wiele produktów nie umożliwia tworzenia kopii w ten sposób). Poprawnie operację taką wykonuje się przez skopiowanie woluminu na wolumin, a nie przez utworzenie kolejnej ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.