O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ochrona indeksu kopii zapasowych

Baza danych, katalog lub indeks kopii zapasowych rejestruje, jakie pliki zostały zarchiwizowane na poszczególnych woluminach. Ponieważ system archiwizujący nie może niczego odtworzyć bez takiego indeksu, w zarządzanym środowisku staje się on najważniejszą pojedynczą bazą danych. Indeks ten stanowi też pojedynczy punkt awarii w przypadku dowolnego systemu archiwizującego. Jak wspomniano, jeśli nawet wolumin zapisano przy użyciu formatu odczytywanego przez wbudowane narzędzie, nadal potrzebny jest indeks, żeby wiedzieć, co się na woluminie znajduje. Choć indeks kopii zapasowych jest największym wynalazkiem od czasów zastosowania etykiet woluminów, gdy coś z nim okaże się nie tak, nie będzie można mówić o szczęściu. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required