O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przygotowanie nieinteraktywnego procesu odtwarzania

Choć definiowanie nieinteraktywnego procesu odtwarzania wiąże się z większym nakładem pracy, jego przeprowadzenie będzie znacząco ułatwione. Oprócz możliwości przywracania bez wymogu interakcji ma on następujące funkcje:

  • Możliwość wykonywania zadań przed rozpoczęciem instalacji i konfigurowania zmiennych przed zainicjowaniem procesu odtwarzania w przypadku komputerów z różnym sprzętem.

  • Możliwość wykonywania zadań po zakończeniu instalacji i przed ponownym uruchomieniem komputera finalizującym proces. Te zadania to instalacja oprogramowania, modyfikowanie procesu ładowania itp.

Pliki konfiguracyjne nieinteraktywnego procesu odtwarzania

Narzędzie Jumpstart od wielu lat jest wykorzystywane do automatyzowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required