O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Planowanie magazynowania archiwum Ignite-UX i przywracania jego zawartości

Klient Ignite-UX dysponuje podzestawem oprogramowania zainstalowanego na serwerze Ignite-UX. Podstawowa różnica między klientem i serwerem polega na tym, że ten drugi posłuży do zarządzania między innymi procesem przywracania jednego lub większej liczby klientów. Proces ten przede wszystkim obejmuje uaktywnienie dodatkowych usług sieciowych, przeznaczenie przestrzeni dyskowej na potrzeby przechowywania archiwów przywracanych danych i przygotowywanie procedury zdalnego ładowania używanej podczas przywracania.

Kwestie związane ze zdalnym ładowaniem klientów

Poniżej wymieniono wstępne kwestie dotyczące zdalnego ładowania klientów z systemem HP-UX, które mają być przywrócone ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required