Struktura bazy danych

Podczas omawiania systemów RDBMS pojawia się wiele terminów. Dobrą wiadomością jest to, że nie trzeba ich wszystkich znać, żeby poprawnie archiwizować i przywracać bazy danych. Jednak konieczna jest znajomość części pojęć, czyli około 20. Warto znać następujące rzeczy:

  • wszystkie różne elementy magazynowania danych i ich nazwy,

  • logiczną strukturę tych elementów w obrębie systemu RDBMS,

  • dostępne ułatwienia związane z ochroną i archiwizowaniem danych.

Informacje takie mogą być złożone, ponieważ w znacznej mierze są zależne od sposobu spojrzenia na dane. W rozdziale najpierw dane te zostaną zaprezentowane z perspektywy zaawansowanego użytkownika, a następnie administratora baz danych. Zanim zdefiniuje się różne elementy bazy danych, ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.