O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dwie metody archiwizowania

Metoda archiwizacji i przywracania z najdłuższą historią obecnie jest określana mianem metody kopii zapasowych zarządzanych przez użytkownika. Metoda ta polega na przełączeniu bazy Oracle w stan „przyjazny dla archiwizacji” i zarchiwizowaniu jej plików za pomocą dowolnego narzędzia, które przyjdzie na myśl. Po utworzeniu kopii zapasowej plików bazę danych można przełączyć z tego stanu na normalny. Choć metoda kopii zapasowych zarządzanych przez użytkownika jest udokumentowana i obsługiwana, nie jest tą, którą obecnie firma Oracle polecałaby swoim klientom.

Preferowana metoda archiwizowania baz danych Oracle wykorzystuje narzędzie Recovery Manager (rman), które po raz pierwszy pojawiło się w wersji 8. serwera Oracle. W ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required