Dwie metody archiwizowania

Metoda archiwizacji i przywracania z najdłuższą historią obecnie jest określana mianem metody kopii zapasowych zarządzanych przez użytkownika. Metoda ta polega na przełączeniu bazy Oracle w stan „przyjazny dla archiwizacji” i zarchiwizowaniu jej plików za pomocą dowolnego narzędzia, które przyjdzie na myśl. Po utworzeniu kopii zapasowej plików bazę danych można przełączyć z tego stanu na normalny. Choć metoda kopii zapasowych zarządzanych przez użytkownika jest udokumentowana i obsługiwana, nie jest tą, którą obecnie firma Oracle polecałaby swoim klientom.

Preferowana metoda archiwizowania baz danych Oracle wykorzystuje narzędzie Recovery Manager (rman), które po raz pierwszy pojawiło się w wersji 8. serwera Oracle. W ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.