O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Architektura bazy danych Oracle

Jak wspomniano w Rozdział 15., ważne jest zrozumienie architektury archiwizowanej bazy danych. W związku z tym niniejszy rozdział należy rozpocząć od omówienia budowy bazy Oracle. Choć w poprzednim rozdziale podano podobne informacje, w tym rozdziale skoncentrowano się na szczegółach dotyczących bazy danych Oracle. Tak jak w Rozdział 15. najpierw zostanie przedstawiona baza danych z punktu widzenia zaawansowanego użytkownika, a następnie administratora baz. W tym rozdziale zastosowano terminy specyficzne dla serwera Oracle. Aby sprawdzić, jak określony termin jest powiązany z pojęciem używanym w przypadku baz danych: DB2, SQL Server, Sybase, należy zajrzeć do Rozdział 15. Na tyle, na ile było to możliwe, elementy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required