O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zarządzanie archiwalnymi dziennikami powtórzeń

Niezależnie od tego, jak często stawiane jest następujące pytanie: „Czy powinno się uaktywnić archiwizowanie dzienników?”, zawsze odpowiedź na nie ma być zdecydowanie twierdząca! Gdy pojawiają się wątpliwości, po prostu trzeba włączyć archiwizowanie. Oto rzeczy, które będą możliwe, gdy tylko uaktywni się archiwizowanie:

  • przywracanie danych do momentu wystąpienia awarii;

  • przywracanie danych z kopii zapasowej mającej miesiąc lub więcej, gdy są dostępne wszystkie archiwalne dzienniki powtórzeń utworzone od chwili sporządzenia tej kopii;

  • przeprowadzenie kompletnej archiwizacji bazy danych nawet bez zamykania jej.

Istnienie archiwalnych dzienników sprawia, że wszystkie powyższe operacje przebiegają bez większych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required