O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Odtwarzanie i przywracanie

W terminologii SQL Servera wyróżnia się wzajemnie niezależne operacje odtwarzania (ang. restore) i przywracania (ang. recovery) bazy danych. Operacja odtwarzania występuje w przypadku kopiowania danych z kopii zapasowej do pierwotnego położenia. W ramach operacji odtwarzania wykonywane są zatwierdzone transakcje zapisane w dzienniku. Transakcje mogą być odtworzone do dowolnego momentu od wykonania pełnej kopii zapasowej do wystąpienia awarii; przy okazji wycofywane są transakcje, które nie zostały znalezione w dzienniku transakcyjnym. Przywracanie jest wykonywane przy uruchomieniu bazy danych. W ramach tej operacji są wycofywane transakcje, które nie zostały sfinalizowane, dzięki czemu baza może znaleźć się w spójnym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required