Wykonywanie kopii zapasowych

Gdy Czytelnik zapoznał się z elementami architektury serwera Exchange, możemy przejść do omawiania zagadnień wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych. Zacznijmy od strategii.

Strategia wykonywania kopii zapasowych

Strategia wykonywania kopii zapasowych ma zasadniczy wpływ na sukces lub porażkę w sytuacji odtwarzania systemu i jego danych. Dobry administrator systemu Exchange nie powinien myśleć w kategoriach, „czy” jakieś urządzenie lub oprogramowanie zawiedzie, lecz „kiedy” to nastąpi. Stosowanie aktywnej postawy w opracowywaniu strategii wykonywania kopii zapasowych pozwala upewnić się, że kopie są wykonywane w regularnych odstępach czasu i że zawierają użyteczne i niezbędne dane. Dobrze opracowana strategia może ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.