O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wykonywanie kopii zapasowych

Gdy Czytelnik zapoznał się z elementami architektury serwera Exchange, możemy przejść do omawiania zagadnień wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych. Zacznijmy od strategii.

Strategia wykonywania kopii zapasowych

Strategia wykonywania kopii zapasowych ma zasadniczy wpływ na sukces lub porażkę w sytuacji odtwarzania systemu i jego danych. Dobry administrator systemu Exchange nie powinien myśleć w kategoriach, „czy” jakieś urządzenie lub oprogramowanie zawiedzie, lecz „kiedy” to nastąpi. Stosowanie aktywnej postawy w opracowywaniu strategii wykonywania kopii zapasowych pozwala upewnić się, że kopie są wykonywane w regularnych odstępach czasu i że zawierają użyteczne i niezbędne dane. Dobrze opracowana strategia może ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required