Architektura serwera PostgreSQL

PostgreSQL z punktu widzenia zaawansowanego użytkownika to baza danych bardzo podobna do innych. Poniższe terminy oznaczają w przypadku serwera PostgreSQL dokładnie to samo co w przypadku innych rozwiązań tego typu:

  • baza danych,

  • tabela,

  • indeks,

  • wiersz,

  • atrybut,

  • sektor,

  • partycja,

  • transakcja,

  • klaster.

Klaster w PostgreSQL-u ma analogiczne znaczenie do pojęcia egzemplarza (ang. instance) w innych relacyjnych bazach danych. Każdy klaster może być wykorzystywany z jedną lub większą liczbą baz danych. Nieczęsto zdarza się jednak wykorzystywać większą liczbę klastrów w pojedynczym serwerze bazy danych, ale to jest możliwe i stosowane w szczególnych przypadkach. Na przykład można wyobrazić sobie współdzielone środowisko u dostawcy ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.