O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kopie zapasowe i ich odtwarzanie

PostgreSQL oferuje trzy metody wykonywania kopii zapasowych i ich odtwarzania. Służą do tego polecenia pg_dump i pg_dumpall, a do wykonywania i odtwarzania kopii w punkcie czasu — para poleceń select pg_start_backup i select pg_stop_backup. Każde z tych narzędzi ma inne przeznaczenie, co omawia poniższa tabela.

Binarny format kopii zapasowej uzyskanej poleceniem pg_dump może być dostosowywany do potrzeb i można go upodobnić do formatu kopii zapasowych baz Sybase i SQL Server. Format tekstowy kopii uzyskanych za pomocą poleceń pg_dump i pg_dumpall jest zbliżony do wyniku działania polecenia mysqldump bazy MySQL. Polecenie pg_dump może służyć do wykonywania kopii pojedynczej bazy, natomiast pg_dumpall wykonuje kopię ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required