O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Odtwarzanie danych w punkcie czasu

Proces odtwarzania danych w punkcie czasu w przypadku serwera PostgreSQL znacząco różni się od standardowego procesu odtwarzania kopii wykonanych za pomocą narzędzi pg_dump i pg_dumpall. Jednak użytkownicy zaznajomieni z wykonywaniem gorących kopii zapasowych w bazach danych Oracle (bez wykorzystania polecenia rman) z pewnością z łatwością odkryją analogie. W przypadku PostgreSQL-a proces ten jest również nieco prostszy.

Wykonywanie kopii zapasowych z myślą o odtwarzaniu danych w punkcie czasu

Aby umożliwić odtwarzanie danych w punkcie czasu (ang. point in time recovery), należy uaktywnić mechanizm archiwizacji dziennika zapisu z wyprzedzeniem (ang. write-ahead log, w skrócie WAL). Informacje na temat sposobu uaktywnienia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required