Metodologie wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych baz MySQL

Istnieją dwa sposoby wykonywania kopii zapasowych baz MySQL bez ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych. Pierwszy z nich polega na utworzeniu serii instrukcji języka SQL odtwarzających zawartość bazy danych. Do tego celu służy polecenie mysqldump. Drugi sposób polega na skopiowaniu samych plików bazy danych, pod warunkiem że zapewni się niezmienność tych plików podczas całej procedury wykonywania kopii. Ten warunek jest obecnie do spełnienia wyłącznie w przypadku tabel archiwalnych MyISAM z zastosowaniem skryptu mysqlhotcopy.

Podpowiedź

Niezależnie od wyboru metody wykonania kopii zapasowej należy upewnić się, że przed rozpoczęciem wykonywania kopii został uaktywniony dziennik binarny. ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.