O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Metodologie wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych baz MySQL

Istnieją dwa sposoby wykonywania kopii zapasowych baz MySQL bez ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych. Pierwszy z nich polega na utworzeniu serii instrukcji języka SQL odtwarzających zawartość bazy danych. Do tego celu służy polecenie mysqldump. Drugi sposób polega na skopiowaniu samych plików bazy danych, pod warunkiem że zapewni się niezmienność tych plików podczas całej procedury wykonywania kopii. Ten warunek jest obecnie do spełnienia wyłącznie w przypadku tabel archiwalnych MyISAM z zastosowaniem skryptu mysqlhotcopy.

Podpowiedź

Niezależnie od wyboru metody wykonania kopii zapasowej należy upewnić się, że przed rozpoczęciem wykonywania kopii został uaktywniony dziennik binarny. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required