O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Struktura książki

Książkę podzielono na sześć części:

Część I

W pierwszej części książki zamieszczono wystarczającą ilość informacji, żeby zachęcić Czytelnika do rozszerzania wiedzy na temat archiwizowania i odtwarzania danych.

Rozdział 1

W rozdziale zaprezentowałem swoją filozofię archiwizacji, w tym odpowiedź na pytanie, dlaczego powinno się tworzyć kopie zapasowe, a także wstępne informacje na temat metod archiwizowania.

Rozdział 2

W rozdziale drobiazgowo omówiono zasadnicze składniki dobrego systemu archiwizowania i odtwarzania danych.

Część II

W tej części książki przedstawiono podstawowe dostępne narzędzia umożliwiające archiwizowanie komputera i kilka systemów archiwizujących open source ułatwiających zarządzanie kopiami zapasowymi.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required