Rozdział 14. Prosta komunikacja bezprzewodowa

14.0. Wprowadzenie

Zdolność Arduino do interakcji ze światem jest cudowna, ale czasem chcielibyśmy się komunikować ze swoim Arduino na odległość, bez przewodów oraz bez pełnego sieciowego połączenia TCP/IP. W tym rozdziale omawiamy zarówno proste bezprzewodowe moduły dla zastosowań, w których niski koszt jest głównym priorytetem, jak i moduły z wieloma opcjami, na przykład wszechstronne bezprzewodowe moduły XBee i Bluetooth.

Proste moduły radiowe takie jak RFM69HCW zapewniają bezpieczną i niezawodną komunikację między urządzeniami. XBee oferuje funkcjonalności związane z komunikacją bezprzewodową, które można dowolnie dostosować, jednak z drugiej strony może to spowodować mętlik w głowie. W niniejszym ...

Get Arduino now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.