Rozdział 2. Programowanie w Arduino

2.0. Wprowadzenie

Pomimo że wiele projektów Arduino będzie się wiązać z łączeniem płytki z dodatkowymi komponentami, musisz być w stanie powiedzieć płytce, co ma z nimi zrobić. Niniejszy rozdział wprowadza podstawowe elementy programowania Arduino, pokazując jednocześnie osobom, które nie są programistami, jak stosować najczęstsze konstrukcje, a ponadto zawiera przegląd składni języka dla czytelników, którzy nie są zaznajomieni z C lub C++, czyli wykorzystywanym przez Arduino językiem.

Aby przykłady w tym rozdziale były interesujące, Arduino musi coś wykonywać. Receptury korzystają z fizycznych możliwości płytki, które zostały szczegółowo omówione w dalszych rozdziałach. Jeśli któryś z kodów nie jest dla Ciebie ...

Get Arduino now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.