Dodatek E. Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów ze sprzętem

Problemy ze sprzętem mogą mieć poważniejsze konsekwencje niż problemy związane z programem, ponieważ błędne podłączenie może zniszczyć komponenty. Najważniejsza wskazówka brzmi: zawsze odłączaj zasilanie, gdy wykonujesz lub zmieniasz połączenia, i sprawdź dwa razy ich poprawność przed podłączeniem zasilania.

Obraz16472.PNG

Odłącz zasilanie od Arduino, gdy budujesz lub modyfikujesz obwody.

Podłączenie zasilania to ostatnia, a nie pierwsza rzecz, która robisz, aby przetestować obwód.

W przypadku złożonego obwodu buduj go etapami. Często takie obwody składają się z kilku osobnych obwodów ...

Get Arduino now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.