Dodatek G. Tabela ASCII i rozszerzony zestaw znaków

ASCII (ang. American Standard Code for Information Interchange — standardowy amerykański kod do wymiany informacji). Jest to powszechna metoda reprezentowania liter i liczb na komputerze. Każdy znak ma swój odpowiednik liczbowy, na przykład litera A to liczba 65, a litera a to 97 (liczba reprezentująca małą literę jest większa o 32 od liczby odpowiadającej wielkiej literze).

Wartości poniżej 32 to kody kontrolne — znaki niedrukowane służące do sterowania dawnymi terminalami komputerowymi. Najczęściej stosowane kody kontrolne dla Arduino zostały wymienione w tabeli G.1.

Tabela G.1. Najczęściej stosowane kody kontrolne Arduino

Wartość dziesiętna

Wartość szesnastkowa

Kod ucieczki

Opis ...

Get Arduino now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.