Rozdział 6. Użycie formularzy

Jeśli poeksperymentowałeś podczas lektury poprzedniego rozdziału, zauważyłeś, że kontroler AuthorsController, uzyskiwany w wyniku zastosowania mechanizmu scaffolding, jest w pełni funkcjonalny pod względem dodawania rekordów do tabeli autorów, edytowania ich i usuwania z tabeli. Samo w sobie jest to dość przydatne. W tym rozdziale pokażę, jak zintegrować bibliotekę Knockout.js ze środowiskiem Bootstrap w obrębie formularza, do którego dołączono trochę kodu jQuery w celu wysłania formularza za pośrednictwem techniki AJAX.

Obraz226429.PNG

Aktualizowanie środowiska Bootstrap

Podczas prezentowania narzędzia NuGet Package ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.