Rozdział 8. Wprowadzenie do komponentu Web API

Komponent Web API został w skrócie opisany w rozdziale 1., ponieważ środowisko Visual Studio zapewnia szablon do automatycznego tworzenia aplikacji Web API. Wspomniany komponent umożliwia budowanie aplikacji internetowych RESTful (https://pl.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer). W wypadku użycia komponentu Web API w połączeniu z wzorcem architektury MVC kontroler często stanowi punkt wejścia dla zasobu (modelu), z którym prowadzona jest interakcja. Widok z komponentem Web API często jest reprezentacją zasobu w formacie JSON lub XML.

W niniejszym rozdziale przedstawię komponent Web API przez rozszerzenie, w ramach operacji CRUD, interakcji z danymi autorów, którym poświęcono dwa poprzednie ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.