Przedmowa

We współczesnym społeczeństwie witryny internetowe mają szybko i efektywnie zapewniać ludziom informacje. Do przeszłości należą czasy, gdy użytkownicy oczekiwali na załadowanie witryn. Pojawiły się projekty aplikacji internetowych z pojedynczą stroną i witryny, które mogą być uruchamiane na komputerze lub telefonie.

W książce zostaną zaprezentowane trzy wyjątkowo przydatne technologie umożliwiające tworzenie witryny internetowej, która będzie działać na wielu nowoczesnych urządzeniach bez potrzeby pisania kodu specyficznego dla każdego takiego urządzenia.

Środowisko ASP.NET MVC 5 posłuży do budowania zaawansowanych aplikacji internetowych (kontroler), interakcji z bazą danych (model) oraz dynamicznego renderowania kodu HTML (widok). ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.