Rozdział 11. Routing adresów URL przy użyciu atrybutów

W rozdziale 1. omówiłem w skrócie pojęcie trasy domyślnej, która umożliwia tworzenie nowych kontrolerów i akcji oraz automatyczny routing na podstawie samych ich nazw. Jest to wyjątkowo wygodne i sprawdza się w większości wypadków. Niezależnie jednak od tego, czy trasa jest stosowana na potrzeby optymalizacji SEO (ang. Search Engine Optimization), czy w celu zachowania zgodności z konwencją nazewniczą i zapewnienia wygodniejszego w użyciu adresu URL, routing niestandardowy na to pozwala.

Przed pojawieniem się środowiska MVC 5 trasy były definiowane w plikach RouteConfig (w wypadku wzorca MVC) i WebApiConfig (dotyczy komponentu Web Api). Nadal jest to możliwe, gdy zostanie zdefiniowana trasa ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.