Rozdział 13. Tworzenie koszyka zakupów

W ostatniej części książki w ramach jednego dużego przykładu połączę dotychczas zaprezentowane informacje, a także różne nowe zagadnienia. Po przeczytaniu tego rozdziału zdobędziesz umiejętność tworzenia w pełni funkcjonalnego koszyka zakupów.

Wymagania koszyka zakupów

Zanim cokolwiek zbuduję, wolę zacząć od zdefiniowania tego, co zamierzam utworzyć. Koszyk zakupów, który zbuduję, będzie przeznaczony do kupowania książek. Przewiduję cztery różne strony, w obrębie których użytkownik będzie mógł nawigować:

Strona główna

Strona główna (w rzeczywistości wszystkie strony) będzie zawierać listę kategorii, które ułatwią filtrowanie rodzaju książek. Lista zostanie wyświetlona po lewej stronie. Prawa strona zostanie ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.