Rozdział 14. Budowanie modelu danych

Ponownie środowisko Entity Framework wybierzemy jako środowisko odwzorowania obiektowo-relacyjnego w celu zapewniania i zapisywania danych koszyka zakupów. W rozdziale zostaną utworzone modele danych przepływu Code First, instancja przykładowych danych oraz niezbędne modele widoku, które będą używane przez aplikację MVC.

Modele przepływu Code First

Przewiduję pięć następujących modeli, które będą wymagane dla koszyka zakupów:

Model autora Author

Model ten będzie zawierać informacje o autorze książki.

Model książki Book

W tym modelu będą zamieszczone informacje o sprzedawanej książce, w tym o jej cenie, klucz obcy autora oraz klucz obcy kategorii.

Model kategorii Category

W tym modelu będą znajdować się identyfikator ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.