Rozdział 17. Dodawanie pozycji do koszyka

„A teraz będzie pod górkę”, jak lubi mawiać zatrudniająca mnie osoba, która zajmuje się sprzedażą produktów. Poprzednie rozdziały umożliwiły zdobycie niezbędnego przygotowania przed określeniem „powodu”. W wypadku koszyka zakupów takim „powodem” jest dodawanie do niego pozycji.

Szczegóły dotyczące książki

Zanim możliwe będzie dodanie książki do koszyka, należy utworzyć stronę ze szczegółami dotyczącymi książki. Gdy w poprzednim rozdziale tworzone były listingi książek, odnośnik do książki kierował użytkownika do trasy Books/Details/id. Na początek konieczne jest zaktualizowanie kontrolera BooksController w celu dodania nowej akcji. W przykładzie 17.1 przedstawiono zaktualizowany kontroler BooksController ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.