Wprowadzenie

Do wyboru mamy wiele różnych środowisk programistycznych IDE (ang. Integrated Development Environment), które zapewniają wiele przydatnych uproszczeń i wskazówek dotyczących kodu. Polecam skorzystanie ze środowiska Visual Studio, ponieważ oferuje ono najlepsze wsparcie związane z pisaniem i budowaniem aplikacji internetowych za pomocą platformy ASP.NET MVC 5.

Jeśli jeszcze nie została ona przez Ciebie zainstalowana, na początek odwiedź oficjalną witrynę internetową platformy MVC 5 firmy Microsoft (http://www.asp.net/mvc/mvc5). Prawie u samej góry strony głównej tej witryny znajduje się odnośnik umożliwiający pobranie i zainstalowanie darmowej wersji środowiska Visual Studio Community 2015, które zawiera szablony służące do tworzenia ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.