Rozdział 18. Aktualizowanie i usuwanie pozycji koszyka

Aby uzyskać możliwy do zastosowania koszyk zakupów, w tym rozdziale poszerzę poprzednie przykłady w celu dodania funkcji, która pozwoli użytkownikowi na zwiększenie liczby kupowanej pozycji lub jej całkowite usunięcie.

Szczegóły koszyka

Podczas tworzenia podsumowania koszyka dodałem odnośnik umożliwiający wyświetlenie pełnych szczegółów. W kodzie tego odnośnika zdefiniowałem akcję Index kontrolera CartsController. W przykładzie 18.1 zaktualizowałem kontroler CartsController, aby dodać nową metodę Index.

Przykład 18.1. Zaktualizowany kontroler CartsController

using ShoppingCart.Models;
using ShoppingCart.Services;
using ShoppingCart.ViewModels;
using System;
using System.Collections.Generic; ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.