Rozdział 4. Praca z bazą danych

Dostępnych jest wiele opcji związanych z korzystaniem z bazy danych. Możesz wybrać dowolną bazę danych, przykładowo taką jak SQL Server, Oracle i MySQL, a nawet Microsoft Access! Preferuję bazę danych SQL Server. Nie uważam, że jest ona najlepsza, sądzę jednak, że jest najtrafniejszą opcją wyboru w wypadku stosowania wzorca MVC. Środowisko ASP.NET z wzorcem MVC jest tworzone i rozwijane przez firmę Microsoft, która jest też właścicielem oprogramowania SQL Server. Z tego powodu uważam, że zapewnia ono najlepsze wsparcie.

Istnieją różnorodne metody integrowania bazy danych z aplikacją MVC. Możesz tworzyć własne instrukcje SQL i uzyskiwać dostęp do bazy danych za pomocą klas w ramach przestrzeni nazw SqlClient ( ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.