Kontrolki serwerowe AJAX

Kontrolki serwerowe AJAX zyskują coraz większą popularność. Podobnie jak kontrolki serwerowe ASP.NET, także mają przypisane im metody oraz procedury obsługi zdarzeń. Kod tych metod i procedur obsługi zdarzeń również jest przetwarzany po stronie serwera. Dwie kluczowe różnice między kontrolkami serwerowymi AJAX i zwykłymi kontrolkami serwerowymi ASP.NET są następujące:

  • Kontrolki serwerowe AJAX dodają na stronie skrypt, który jest uruchamiany i przetwarzany przez przeglądarkę internetową. Niektóre skrypty mogą w pewien sposób współdziałać z serwerem, ale są przeznaczone do uruchamiania po stronie klienta. Przetwarzanie wszystkich kontrolek serwerowych ASP.NET zachodzi po stronie serwera.

  • Wszystkie kontrolki serwerowe AJAX ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.