Kontrolki serwerowe HTML

W tej książce skupiamy się na używaniu kontrolek serwerowych ASP.NET, jednakże zrozumienie i używanie kontrolek HTML oraz kontrolek serwerowych HTML może być użyteczną umiejętnością w rzeczywistych aplikacjach.

Hierarchia kontrolek serwerowych AJAX

Rysunek 3-11. Hierarchia kontrolek serwerowych AJAX

Normalne kontrolki HTML, takie jak <h1>, <a> i <input>, nie są przetwarzane przez serwer, ale są bezpośrednio wysyłane do przeglądarki w celu ich wyświetlenia. Standardowe kontrolki HTML mogą zostać udostępnione serwerowi i dostępne w trakcie przetwarzania po stronie serwera po ich przekształceniu do kontrolek serwerowych HTML.

W celu konwersji kontrolki HTML na kontrolkę ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.