Elementy graficzne

Elementy graficzne stanowią ważny aspekt większości witryn internetowych. ASP.NET dostarcza kilku kontrolek serwerowych ASP.NET służących do wyświetlania grafiki. Dwie z nich, Image oraz ImageMap, zostaną omówione w bieżącym podrozdziale. Kontrolka AdRotator zostanie przedstawiona w kolejnym rozdziale.

Kontrolka Image

Kontrolka Image posiada ograniczony zestaw dostępnych funkcji: jest używana do wyświetlenia pliku graficznego na stronie internetowej lub jeśli ten plik jest niedostępny, to wyświetla podany tekst. Kontrolka nie zapewnia obsługi zdarzeń innych niż te dziedziczone z klasy Control, na przykład Init i Load. Jeśli jednak wyświetlany obraz i jego położenie mogą być ustawione w kodzie, to kontrolka stanowi uzasadnioną ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.