Elementy graficzne

Elementy graficzne stanowią ważny aspekt większości witryn internetowych. ASP.NET dostarcza kilku kontrolek serwerowych ASP.NET służących do wyświetlania grafiki. Dwie z nich, Image oraz ImageMap, zostaną omówione w bieżącym podrozdziale. Kontrolka AdRotator zostanie przedstawiona w kolejnym rozdziale.

Kontrolka Image

Kontrolka Image posiada ograniczony zestaw dostępnych funkcji: jest używana do wyświetlenia pliku graficznego na stronie internetowej lub jeśli ten plik jest niedostępny, to wyświetla podany tekst. Kontrolka nie zapewnia obsługi zdarzeń innych niż te dziedziczone z klasy Control, na przykład Init i Load. Jeśli jednak wyświetlany obraz i jego położenie mogą być ustawione w kodzie, to kontrolka stanowi uzasadnioną ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.