Zaznaczanie wartości

Kilka kontrolek serwerowych ASP.NET pozwala użytkownikowi na zaznaczenie jednej lub wielu wartości:

CheckBox

Pozwala na zaznaczenie danych typu Boolean.

CheckBoxList

Grupa kontrolek CheckBox, które mogą być dynamicznie tworzone i łączone ze źródłami danych.

RadioButton

Pozwala na wybranie tylko jednej opcji z grupy.

RadioButtonList

Grupa kontrolek RadioButton, które mogą być dynamicznie tworzone i łączone ze źródłami danych.

ListBox

Pozwala na zaznaczenie jednego bądź większej liczby elementów z zdefiniowanej wcześniej listy.

DropDownList

Podobna do kontrolki ListBox, ale pozwala na zaznaczenie tylko jednego elementu. Lista jest rozwijana tylko wtedy, gdy użytkownik ją kliknie.

BulletedList

Formatowanie za pomocą znaku wypunktowania, może ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.