O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolka UpdatePanel

Większość przedstawionych dotąd kontrolek, zarówno w Rozdział 4., jak i bieżącym, miała pewien rodzaj komponentu graficznego. Kontrolka Panel nie ma takiego komponentu, podobnie jak kontrolka UpdatePanel, która będzie omawiana jako kolejna. Kontrolka UpdatePanel, początkowo dostępna w pakiecie dodatkowym ASP.NET AJAX Extensions, obecnie znajduje się bezpośrednio w platformie .NET 3.5. Jej przeznaczenie jest takie samo jak kontrolki Panel — jednak zupełnie inny jest jej sposób działania po dodaniu kontrolek do panelu.

Jak Czytelnik zapewne pamięta z Rozdział 3., UpdatePanel to kontrolka serwerowa pozwalająca na częściowe uaktualnianie strony za pomocą technologii Ajax. Nie dość, że umożliwia wyświetlenie lub ukrycie znajdującej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required